Spłata długu po rozwodzie

Spłata długu po rozwodzie

Podczas rozprawy sądowej dotyczącej majątku małżonków po rozwodzie sąd podejmuje decyzję tylko wobec aktywów: środków pieniężnych, samochodu, nieruchomości. W postępowaniu sądowym nie dokonuje się podziału długów. Więc kto musi spłacać długi po rozwodzie?

Nie ma ucieczki od długów, które sami zaciągnęliśmy. Bardzo często spłacać długi za naszych bliskich. Trudna sytuacja powstaje wtedy, gdy musimy odpowiadać za długi tych osób, z którymi nas już nic nie łączy. Niestety okres spłaty zaciągniętego kredytu nie mija już po rozwodzie. Odpowiedzialność małżonka za zaciągnięte przez drugiego małżonka kredyt zależy od rodzaju zaspokajanych potrzeb. Bardzo często długi zaciągane są bez wiedzy partnera. To wiąże ze sobą kłopoty w przypadku rozwodu, utraty pracy a nawet śmierci jednego z małżonków.

Podstawowe zasady spłaty długu po rozwodzie

Za zobowiązania zaciągnięte w okresie wspólności majątkowej obojga małżonków będą odpowiadali solidarnie. Powinni oni wspólne dokonywać terminowej spłaty pożyczki lub kredytu. Wierzyciel może żądać spłaty długu od jednego z małżonków. Dług może być również podzielony: 30% spłaca jeden z małżonków, a 70% – drugi. Wierzyciel z kolej kieruje wezwanie do zapłaty do tego z małżonków, od którego jego zdaniem jest  łatwiej odzyskać dług. Może to być małżonek, który wskutek podziału aktywów dostał nieruchomość lub dobrze zarabia na podstawie umowy o pracy. Ten z małżonków, który dokonał spłaty całości, może żądać od drugiego zwrot części kosztów. Jednak w przypadku niewypłacalności innego małżonka może pojawić się wielki problem. Więc nawet po rozwodzie jeden z małżonków niesie wielkie ryzyko niewypłacalności drugiego małżonka.

Odpowiedzialność za zobowiązanie, zaciągnięte na wspólny majątek

Do t. zw. „zwykłych” potrzeb rodziny można założyć te kredyty lub pożyczki, które należą do normalnych, zwykłych potrzeb, które wymagają zaspokojenia bez konieczności podejmowania przez małżonka decyzji specjalnej.  Pojęcie “zwykłe” potrzeby nie stosuje się do wszelkich innych zobowiązań, m.in. zakupów na raty, które nie dają się zakwalifikować pod postacią potrzeb rodzinnych. W takim przypadku zaciągnięty przez małżonka kredyt nie rodzi odpowiedzialności innego małżonka. Jeśli w trakcie trwania życia wspólnego przez jednego małżonka był zaciągnięty dług, korzyść majątkowa którego  była przeznaczona na wspólne życie, korzyść ta będzie traktowana jako należność z aktywów małżonka, który zaciągnął kredyt, na życie wspólne i rozliczana jako nakład na majątek wspólny.

Dług małżonka, który zaciągnął kredyt

Za zobowiązania, które powstało w okresie trwania małżeństwa, bez uwzględnienia tego, czy była udzielona zgodą innego małżonka, po rozwodzie odpowiedzialność ponosi ten małżonek, który uzyskał kredyt. Wierzyciel także może żądać spłaty od tego małżonka  będzie mógł wszcząć przeciwko niemu egzekucję. Egzekucja może być prowadzona tylko z majątku małżonka-dłużnika. Jeśli jeszcze doszło do podziału aktywów, wierzyciel musi uzyskać zajęcie majątku, potem żądać podziału i skierować egzekucję do majątkowych składników przyznanych małżonkowie-dłużnikowi. Należy również pamiętać, że w przypadku spłaty długu,  zaciągniętego przez jednego z małżonków ze wspólnego majątku, musi to być rozliczone podczas podziału majątku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *