Podatek od pożyczki 2018

Podatek od pożyczki 2018

Od nowego roku zostały uchylone reguły cienkiej kapitalizacji. Natomiast zostały wprowadzone nowe regulacje, rozszerzające ograniczenia dotyczące zaliczenia odsetek od pożyczki do przychodów. Jak dzisiaj rozliczane są odsetki od pożyczki? Wyjaśnimy podstawowe kwestie podatku od pożyczki w poniższym artykule.

Nowe zasady opodatkowania odsetek od pożyczki

Od początku 2018 roku obowiązują nowe zasady prawne, dotyczące podatku od pożyczki. Wspomniane regulację ograniczają zaliczenie procentów od kredytu do kosztów przychodu. Nowelizacja stosuje się tylko do przychodów uzyskanych od stycznia 2018 roku. Odsetki od pożyczek udzielonych do 31 grudnia 2017 roku rozliczane są na dotychczasowych zasadach.

Nadwyżka kosztów odsetkowych  została wyłączona z kosztów otrzymania przychodów. Jednak taka zasada działa tylko w przypadku, gdy nadwyżka przekracza limit 30% sumy przychodu, który stanowi podstawę do opodatkowania, powiększonego o amortyzacyjne odpisy od kosztów trwałych i różnicę między kosztami finansowania zewnętrznego a przychodami.

Jak obliczyć limit sumy przychodu

Nowa ustawa ogranicza również koszty nadwyżki odsetkowej do 30% zgodnie ze wskaźnikiem EBITDA. Czym jest wskaźnik EBITDA?  To zysk podatnika przed potrąceniem odsetek, opodatkowaniem i odpisami amortyzacyjnymi. Wspomniany wskaźnik kalkuluje się jako zbytek kwoty przychodu zmniejszonej o przychody odsetkowe nad sumą uzyskanych przychodów, która zostaje pomniejszona o wartość odpisów od trwałych kosztów i niematerialnych wartości oraz kosztów dłużnego finansowania.  Dochód zwolnionych z podatku EBITDA nie uwzględnia się.

Poniżej podany wzór obliczenia limitu sumy przychodu:

30%*[(Sp-Po)–(Sk-Oa-O)]

SP – oznacza sumę przychodów

Sk – to suma kosztów nieuwzględniająca pomniejszenia powstałych przez zastosowanie przepisów o ograniczanie do kosztów niematerialnych usług

Oa – kwota uzyskanych przychodów odpisów amortyzacyjnych

O – odsetki, które zostały zaliczone do środków obliczonych bez zmniejszenia wynikającego z ustawy CIT.

Resumując

Przedstawione reguły stosowane są do pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe. Nowa Ustawa została przyjęta 10 listopada 2017 roku. Jest to rewolucyjna zmiana w polskim prawie podatkowym. Nowelizacja wprowadza nowy mechanizm ograniczenia odliczania oprocentowania pożyczki. Dotychczas obowiązywał mechanizm cienkiej kapitalizacji, z tytułu którego ograniczeniu podlegały tylko odsetki finansowania wewnątrzgrupowego. Jednak odsetki przekazywane na rzecz instytucji zewnętrznych, czyli banków, nie były objęte zakresem wskazanej regulacji. Ze względu na znowelizowane przepisy mechanizm ograniczenia możliwości odliczenia oprocentowania od pożyczki nie jest ograniczony wewnątrzgrupowym finansowaniem dłużnym, jednak jest stosowany do oprocentowania od pożyczek, które zostały udzielone podatnikowi  przez instytucje bankowe. Podatnicy, którym kwoty pożyczek zostały przekazane przed przejściem ustawy nowelizującej, muszą stosować reguły ograniczające możliwość odliczania oprocentowania pożyczki  na podstawie dotychczasowych przepisów. Od 1 stycznia 2018 roku wypłata odsetek, bez uwzględnienia daty ich otrzymania przez podatnika, podlegają nowym przepisom. Podatnikom należy dokładnie przeanalizować nowe zasady w celu dostosowania do struktury finansowania.