Jak odbywa się ogłoszenie upadłości

Jak odbywa się ogłoszenie upadłości

Liczba osób wnioskujących o ogłoszenie upadłości stale rośnie. Co roku w Polsce zostaje ogłoszona upadłość ponad 6000 dłużników. Dla osób, które nie dają sobie rady ze spłatą zobowiązań jest to dobre rozwiązanie. Jak przejść ten proces?

Inicjowanie postępowania upadłościowego wobec osoby fizycznej może odbywa się przez dłużnika. W tym celu należy złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. We wniosku należy podać następujące dane: dane osobowe dłużnika, informacja o jego aktywach i wierzycielach. Uzasadnienie złożonego wniosku musi być poparte odpowiednimi dokumentami. Oprócz tego wnioskodawca musi dokonać opłaty sądowej w wysokości 30 zł. Aplikację o ogłoszenie upadłości należy złożyć do właściwego sądu blisko miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Rozpatrzymy dokładnie kroki ogłoszenia upadłości.

Podstawowe etapy na drodze ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie upadłości przebiega w kilku prostych etapów:

  • analiza wniosku – postępowanie dot. ogłoszenia upadłości dłużnika;
  • postępowanie właściwe;
  • wykonanie harmonogramu spłaty.

Proces przebiegu postępowania w stosunku do konkretnej osoby jest uzależniony od indywidualnej sytuacji finansowej dłużnika.

Rozpoznanie wniosku

Ten etap zostanie uruchomiony po złożeniu odpowiedniego wniosku przez dłużnika. Podczas tego etapu sąd analizuje czy złożony wniosek spełnia niezbędne wymagania oraz bada czy dłużnik spełnił warunki upadłości i czy są powody do oddalenia wniosku. Dalej sąd wyznacza datę rozprawy w celu przesłuchania dłużnika. Po zakończeniu rozprawy sąd wydaje odpowiednie postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub postanowienie o oddaleniu wniosku. Na postanowienie, które oddala wniosek dłużnika, wnioskodawca może złożyć apelację.

Postępowanie właściwe

Postanowienie odpowiedniego sądu o ogłoszenie upadłości uruchamia kolejny etap. Postępowanie prowadzi syndyk, nadzoruje – sędzia-komisarz. W toku tego etapu syndyk wyznacza skład upadłości, sporządził spis wierzycieli, sprzedaje składanie masy upadłości, dzieli uzyskane aktywy między wierzycielami, jeśli dłużnik posiada takie środki. Zakończenie tego etapu może nastąpić w dwóch przypadkach:

  1. Wykonanie planu w przypadku posiadania odpowiedniego majątku.
  2. Zatwierdzenie listy wierzycieli w przypadku posiadania niezbędnego majątku.

Na etapie sporządzenia listy wierzycieli odbywa się zwołanie wierzycieli na wniosek dłużnika  w celu zawarcia odpowiedniego układu. Zgoda wierzycieli zatwierdzonego przez sąd układu, powoduje zakończenie procedury ogłoszenia upadłości.

Plan spłaty

W celu ustalenia harmonogramu spłaty nie potrzebna jest zgoda dłużnika czy wierzycieli. Podczas przeprowadzenia postępowania upadłościowego po przesłuchaniu dłużnika i wierzycieli sąd wydaje odpowiednie postanowienie. Jeśli plan spłat odbiega od wymagań wierzycieli mogą oni złożyć zażalenie. W planie spłaty uzyskany jest zakres i okres spłaty przez dłużnika zobowiązań wobec wierzycieli. Oprócz tego plan spłat zawiera informacje na temat umorzenia części długów. Jeśli dłużnik nie jest w stanie dokonać jakichkolwiek opłat, sąd nie ustała żadnego planu spłat. W takiej sytuacji sąd wydaje odpowiednie postanowienie o umorzeniu wszystkich długów.

Umorzenie długów upadłego

Postanowienie sądu o umorzenie wszystkich długów wydane jest w chwili uregulowania ostatniej raty z harmonogramu spłaty. Cały proces ogłoszenia upadłości trwa nawet do kilku lat. W chwili złożenia wniosku dłużnik musi działać rozważnie w zakresie własnych finansów. Warto unikać działań, które mogą podważyć rzetelność upadłego. W harmonogramie spłaty również może być wyznaczona spłata ratalna. Okres spłaty nie może być jednak większy niż 3 lata. W planie zawarta jest także informacja o wysokości umorzonych długów. Zwiększenia wynagrodzenia dłużnika w czasie spłaty zobowiązania nie może powodować zmiany w harmonogramie spłat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *