LTV i DTI – wskaźniki, które są brane pod uwagę podczas udzielenia kredytu

LTV i DTI – wskaźniki, które są brane pod uwagę podczas udzielenia kredytu

Bankowcy często posługują się trudną terminologią finansową. Przeciętnemu konsumentowi trudno jest jej zrozumieć. Do takich wskaźników zaliczane są również LTV i DTI. Czym są najważniejsze skróty wykorzystywane przez banki?

Skrót LTV ma stosunek do kwoty kredytu oraz wysokości zabezpieczenia spłaty. Natomiast wskaźnik DTI oznacza stosunek kredytu czy innych zobowiązań finansowych do dochodu klienta. Przed udzieleniem kredytu instytucja bankowa zawsze wylicza te wskaźniki w celu podjęcia decyzji o wydaniu pożyczki. Jeśli masz zamiar ubiegać się o kredyt na mieszkanie w banku, musisz się przygotować na wyliczenia przez bank wspomnianych wskaźników oraz spełnienia szeregu formalności. Dzieje się to z powodu konieczności wyznaczenia poziomu bezpieczeństwa i ryzyka, który jest związany z udzieleniem kredytu oraz oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Czym jest LTV

Z angielskiego LTV oznacza Loan to Value. On oznacza stosunek sumy zobowiązania do wysokości zabezpieczenia – wartości nieruchomości klienta, która stanowi zabezpieczenie wywiązania się z zobowiązania. W celu obliczenia tego wskaźnika należy podzielić wysokość zobowiązania przez wartość zabezpieczającej nieruchomości. Nie warto utożsamiać wskaźnika LTV z wysokością własnego wkładu klienta. Wskaźnik ten jest uzależniony wysokości środków z własnych kosztów klienta, zgromadzonych na zakup tej nieruchomości. Na przykład, na kredyt kupowane mieszkanie kosztuje 300 tys. zł, a wkład własny klienta 100 tys. zł, to LTV stanowi: 200 tys./300 tys. zł = 0,66, czyli 66%. Podczas wyliczania LTV pod uwagę należy wziąć  nie tylko koszty gotówkowe, które posiada kredytobiorca, ale również nieruchomość w jego dyspozycji, do składu którego wchodzą: inna nieruchomość, dom lub działka. Im niższe LTV, tym lepiej wygląda sytuacja kredytobiorcy, ponieważ szansa na uzyskanie kredytu na wygodniejszych warunkach wzrasta.

Czym jest DTI

DTI oznacza z angielskiego Debt to Income, czyli stosunek kredytów klienta oraz innych jego zobowiązań do przychodów kredytobiorcy. Na podstawie wskaźnika DTI instytucja bankowa decyduje, czy wnioskodawca będzie w stanie  spłacić zobowiązania na czas wraz z odsetkami. Podczas złożenia wniosku o kredyt kredytobiorca jest zobowiązany do podania wysokości dochodów miesięcznych. Na przykład, gdy wynagrodzenie klienta wynosi 5 tys. zł miesięcznie, e to nie oznacza, że do jego s dyspozycji jest całość pensji. Są również inne zobowiązania: raty kredytów, koszty utrzymania siebie i rodziny, alimenty.

W celu obliczenia wskaźnika DTI należy znaleźć różnice zobowiązań klienta i jego dochodów, a potem pomnożyć przez 100%. Na przykład, kredytobiorca posiada dochody w wysokości 5 tys. zł miesięcznie i ma wydatki w wysokości 2 tys. z. Warto również wziąć pod uwagę wysokość wnioskowanej sumy kredytu (miesięczna rata przykładowo 2000 zł):

2 tys. zł + 2 tys. zł / 5 tys. zł x 100 proc. = 80%.

To oznacza, że 80% dochodów co miesiąc jest przeznaczana na spłatę wszystkich zobowiązań klienta. Na tej podstawie instytucja bankowa decyduje o udzieleniu kredytu i czy kredytobiorca jest w stanie spłacić go w określonym terminie wraz z odsetkami.

Podsumowanie

Jak widać, aplikowania o kredyt na mieszkanie jest bardzo skomplikowanym procesem. Podczas podjęcia decyzji bank bierze pod uwagę następujące kryteria:

  • wysokość dochodów miesięcznych kredytobiorcy;
  • wysokość wydatków miesięcznych kredytobiorcy;
  • wartość posiadanej nieruchomości;
  • wysokość innych zobowiązań klienta.

Uzyskanie kredytu nie będzie żadnym problemem jeśli wnioskodawca ma stałe dochody i niezbyt wysokie zobowiązania. Należy więc przygotować się dokładnie do złożenia wniosku o kredyt i być może na podstawie wyliczonych wskaźników LTV i DTI uzyskasz lepsze warunki kredytowania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *